Lid worden en geldzaken

Wij begrijpen goed dat je, voordat je lid wilt worden, je er zeker van wilt zijn dat de schietsport wel iets voor je is. Om je niet met allerlei kosten te confronteren bieden wij je de mogelijkheid om gedurende een periode van 4 weken bij wijze van proef te komen schieten. Het verplicht je tot niets. Als je na de periode van 4 weken besluit om lid te worden zijn er wel een aantal zaken die geregeld moeten worden.

Besluit je om lid te worden dan ontvang je informatie door een bestuurslid waarin de volgende zaken worden doorgenomen:

Wij vinden het van groot belang dat we weten wie er lid wordt van onze vereniging. Daarom is een Verklaring Omtrent het Gedrag, hierna te noemen VOG, noodzakelijk. Deze verklaring vul je in en lever je in bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Na een aantal weken ontvang je daarvan bericht. Als de verklaring wordt afgegeven staat het lidmaatschap niets meer in de weg. De kosten van de VOG komen voor je eigen rekening.

Als het lidmaatschap definitief is ben je vanaf die datum contributie verschuldigd. Ook vragen wij een bijdrage in de inschrijfkosten van € 25,-.

Je start eerst als aspirant-lid. Dat betekent dat je nog niet aan officiële wedstrijden mag deelnemen.

Als jouw resultaten en inzet voldoende zijn melden wij je aan als lid van de KNSA en BTLS. De kosten van dit lidmaatschap worden door de vereniging betaald. Vanaf dat moment ontvang je ook het bondsblad van de KNSA met allerlei zaken aangaande de schietsport en mag je deelnemen aan de wedstrijden van de BTLS of KNSA.

Geldzaken

geldzaken

Zoals gebruikelijk bij elke vereniging is ook bij ons voor het lidmaatschap een bijdrage verschuldigd.

Onderstaand enige toelichting:

  • De contributie voor alle leden bedraagt € 45,- per kwartaal met ingang van 1-1-2023.
  • De contributie ben je per kalenderkwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd.
  • Daarnaast ben je eenmalig € 25,- inschrijfkosten verschuldigd.

Zoals hiervoor al genoemd, LSVN berekent verder geen contributie aan je door voor het lidmaatschap van de BTLS. Wil je ook KNSA lid worden dan betaal je deze kosten zelf.

De contributie ontvangen wij graag op onze bankrekening NL98 RABO 0487.1138.61 onder vermelding van contributie en je voor en achternaam. Als vereniging hebben wij er alle belang bij dat de contributie op tijd wordt voldaan. Voor de betalingen ben je uiteraard zelf verantwoordelijk. Bij vragen of onduidelijkheden neem contact op met de penningmeester.

Het eenvoudigst is om via internet een periodieke betalingsopdracht te maken. Deze laat je dan ingaan per de eerste van het kalenderkwartaal, dus of op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober van een kalenderjaar.
Word je gedurende een kalenderkwartaal lid dan betaal je voor elke volle maand €15,-. Dit bedrag maak je dan zo snel mogelijke over op het hiervoor genoemde bankrekeningnummer.

Natuurlijk hopen wij dat je lange tijd lid zult zijn, toch kan zich een situatie voordoen dat je het lidmaatschap wilt beëindigen. Hoe dat in z’n werk gaat volgt hierna.

  • Meld je allereerst af via contactformulier.
  • Zet de opdracht tot een periodieke betaling per de eerste dag van het nieuwe kalenderkwartaal stop.

Het stopzetten van de contributie betalingen, zonder dat het lidmaatschap is opgezegd, ontslaat je niet tot het betalen van de contributie.

Mochten er verder nog vragen zijn, dan is de penningmeester graag bereid je nadere informatie te geven.

Klik hier voor contactformulier.